آيا ميتوان روي تاتو قديمي میکروبلیدینگ کرد؟

چند روز بعد از انجام میکروبلیدینگ ميشود موهاي ابرو را رنگ كرد؟
فوریه 14, 2020

معمولا اینکار انجام نمی شود مگر اینکه بعد از یازدید ابروها نظر پیگمنتر عوض شود أنهم بخاطر نازکی و کمرنگی تاتوی قدیمی.

Category: میکروبلیدینگ

Comments are closed.

09390601725